گندزدایی و ضدعفونی سطح شهر بندرگز

کار جهادی مردم شهر بندرگز

گندزدایی و ضدعفونی کردن سطح شهر

با حضور مسئولین شهری

1398/12/16

تصویر بردار : حجت رضیی هلیشات حجت

تصویر ثبت شده با مویک 2پرو

شماره تماس : 09334469547/ 09115178893 حجت رضیی

فهرست