کلیپ زیبا از آبشار سنگ نو بهشهر در فصل پاییز هلیشات حجت

آبشار سنگ نو در منطقه جنوبی بهشهر و در ۷ کیلومتری دل جنگل های جنوبی بهشهر قرار دارد.
تصویر ثبت شده با فانتوم۴ در  پاییز1397
تدوین : حجت رضیی
تصویر بردار : حجت رضیی

فهرست