ساخت مستند از جزیره میانکاله

جزیره میانکاله شهرستان بهشهر

عکس از جزیره میانکاله
جزیره میانکاله

ساخت مستند از جزیره میانکاله به سفارش محیط زیست استان مازندران

تصویر بردار : حجت رضیی هلیشات حجت

تصویر ثبت شده با مویک 2پرو

شماره تماس : 09334469547/ 09115178893 حجت رضیی

فهرست