مانور پدافند غیرعامل دبندرامیرآباد بهشهر

کار به سفارش منطقه ویژه بندرامیر اباد
تصویر ثبت شده با مویک ۲ پرو در تاریخ ۱۴/۸/۹۸
تصویر بردار:حجت رضیی
تدوین:حجت رضیی

فهرست