مستندی از سیل نوکنده (استان گلستان)

تصویر ثبت شده با مویک ۲ پرو در تاریخ ۱۲/۸/۹۸
تصویر بردار:حجت رضیی
ندوین:حجت رضیی

فهرست