سمپاشي مزرعه خود رابه ما بسپاريد

سمپاشي مزرعه خود رابه ما بسپاريد

انجام عملیات سمپاشی زمین های کشاورزی باپهپاد درسریع ترین زمان بالاترین کیفیت و بازدهی بالا
دارای گواهینامه از سازمان هواپیمایی و تاییدیه ازجهاد کشاورزی

مزیت های استفاده از پهپاد کشاورزی

#بیست_درصدمحصول_بیشتر
#بیست_درصدمحصول_بیشتر
1_کاهش هزینه خرید سموم تا۳۰ درصد

2_کاهش چشم گیر مصرف آب تا ۹۸ درصد

3_کاهش زمان سمپاشی

4_کاهش هدررفتن سم

5_عدم تخریب مزرعه و لهیدگی محصولات

6_امکان سمپاشی مناطق صعب العبور

7_درمدت زمان ۱۰ دقیقه یک هکتار سمپاشی انجام میگردد

فهرست