حضورپرشورمردم شهرستان بهشهر در راهپیمایی 22بهمن

راهپیمایی 22بهمن شهرستان بهشهز هلیشات حجت

خروش انقلابی مردم شهرستان بهشهر در چهل و یکمین سالگرد شکوهمند انقلاب اسلامی در هوای بارانی

1398/11/22

تصویربردار و تدوین: حجت رضیی هلیشات حجت

حضورپرشورمردم شهرستان بهشهر در راهپیمایی 22بهمن

انجام خدمات هوایی اعم از :تصویربرداری “ نقشه برداری “سمپاشی باپهپاد“

شماره تماس: 09334469547

فهرست